Beroemde inwoners en gasten

zeeschilderes Betzy Akersloot-Berg | schrijver, scheepsarts, dichter Jan Jacob Slauerhoff | ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh | walvisvaarder Rijk Corneliszoon IJs | dominee Frans Esausz den Huessen | kapitein Gerrit Bruijn

Betzy Akersloot-Berg

(Aurskog 1850 - 1922 Oost-Vlieland)
Van oorsprong Noorse kunstenares, zeeschilder en leerlinge van Hendrick Willem Mesdag. Vanaf 1894 gehuwd met Gooswinus Akersloot, oud-burgemeester van Hoevelaken en weduwnaar van Helena Margaretha Gerritzen, eigenaresse van Hotel Rauch in Scheveningen.

Betzy Akersloot-Berg woonde van 1896 tot aan haar dood in 1922 met haar man Gooswinus Akersloot in het huidige museum. Na een tijd als verpleegster bij de Samen (Lappen) in Noord-Noorwegen te hebben gewerkt, bezoekt ze op ongeveer 25-jarige leeftijd de Koninklijke Tekenacademie in Oslo. In 1881 vestigt ze zich in München om les te volgen bij de kunstenaar Otto Sinding. Na haar kennismaking met Hendrick Willem Mesdag vertrekt ze naar Scheveningen en gaat bij hem in de leer. In 1896 koopt ze met haar man Gooswinus Akersloot een huis op Vlieland. Ze noemen het Tromp's Huys. Onder invloed van de ‘Haagse school’ ontwikkelt ze een oeuvre van meer dan 300 schilderijen, tekeningen en prenten, waarvan het museum een groot deel beheert.

Inspiratiebron 

Het fascinerende leven van Betzy is weer een inspiratiebron geweest voor andere kunstenaars. De Vlielandse dichteres Gerda Posthumus won in 2011 de 2de prijs Plantage Poëzieprijs met het gedicht: 

Terug in de tijd dat het water nog dwaalde
met spatten en stormen het wad overstak,
zijn vluchtig getij - toen voornamelijk brak -
wist zij te omlijsten: zij mengde, vertaalde

zijn rusteloos lichaam in linnen. Gedreven
streek zij op het wit en gedoodverfde doek
zijn hartslag, de ruis van zijn adem, de vloek
wanneer hij van wervelende winden moest leven.

Zoals zij hem toomde maar toch niet bezat
hem altijd liet stromen, haar vingers gevat
om enkel een kwast die zij doopte en eerde

vond hij in haar streken de les die hem leerde
het oeverloos zwerven te wenden totdat
zijn lichaam verdroogde, geen driften meer had.

Gerda Posthumus/Louise 

Haar dichtbundels zijn in de museumwinkel verkrijgbaar.

Leven en werk 

Kees Bangma schreef een artikel over een van de schilderijen van Betzy en de daarop afgebeelde nachtelijke tocht van Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog.

Meer over leven en werk van Betzy Akersloot-Berg is te vinden op
http://www.eerstewereldoorlog.nu/blog/kunstenaar-in-oorlogstijd/
bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie:
http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=6848
of op Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/berg

Top pagina

Jan Jacob Slauerhoff

(Leeuwarden, 15 september 1898 - Hilversum, 5 oktober 1936)
Een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum.

Omdat Slauerhoff astma had, logeerde hij vaak bij zijn oom en tante op Vlieland. Het eiland blijkt een liefde voor zijn leven te zijn: regelmatig keert hij op het eiland terug. Vlieland beschrijft hij koesterend in Dorp aan Zee. Ook in andere gedichten doemt het eiland op.

Ik was vroeger op een eiland waar het aankomen van de postboot eenmaal daags door de geheele bevolking werd bijgewoond - als een plechtigheid. Een ritus was het ook het voorkomen der vreemdelingen te bespreken die het eiland betraden. Het was een klein eiland van een klein land.

Zo noteert scheepsarts/dichter/schrijver J.J. Slauerhoff een indruk van Vlieland. Hij komt er tot enkele jaren voor zijn dood in 1936 en dat "vroeger" uit de tekst zal daarom misschien verwijzen naar zijn eerste bezoeken als schooljongen in het eerste decennium van de vorige eeuw. In die tijd brengt Jan enige zomers door op Vlieland en dan logeert hij bij een zuster van zijn moeder. Een aantal weken per jaar bezoekt hij op Vlieland de Lagere School. Nadien logeert hij bij dokter G. van Terwisga en zijn gezin.

In zijn werk neemt Slauerhoff afstand van veel wat Hollands of Fries is: In Nederland wil ik niet leven,/ Men moet er steeds zijn lusten reven,/ Ter wille van de goede buren,/ Die gretig door elk gaatje gluren... en De Friesche aard is benepen/ En uit zich niet groot, weegt en wikt....

Maar Vlieland heeft zijn hart gestolen:

Ik denk aan 't eiland waar 'k niet meer zal komen:
't Is bijna niet uit zee te zien, zoo smal;
Het kleine dorp dat ik niet noemen zal
Ligt diep achter den dijk onder zijn boomen

(´Verleden' uit de bundel ´Serenade´, 1930)

Top pagina

Willem de Vlamingh

(Vlieland 1640 - na 1698)
Zeeman en ondekkingsreiziger voor de VOC, die bijna alle wereldzeeën heeft bevaren. Hij was betrokken bij de walvisvaart in de Noordelijke IJszee, op Groenland, Spitsbergen, Nova Zembla, en Straat Davis. De Vlaming werd in 1696 commandeur over drie schepen waarmee hij, in opdracht van de VOC-bewindhebbers Joan Geelvinck en Witsen, de westkust van Australië verder in kaart bracht.

In 1688 trad de toen 28-jarige Willem de Vlamingh in dienst van de VOC. Willem de Vlaminghs ontdekkingsreis naar het Zuidland in 1696-1698 was de laatste groots opgezette ontdekkingsreis naar Australië onder de vlag van de Verenigde Oost-Indische compagnie. Haar doel was tweeledig: de kust die in 1616 door Dirk Hartog was ontdekt verder te verkennen en het lot te onderzoeken van het VOC-schip "Ridderschap van Holland", dat in 1694 verdween.

Willem de Vlamingh wordt op 28 november 1640 gedoopt op Vlieland als zoon van Hessel Dircksz. en Trijntje Cornelis. Net als zijn vader en grootvader is hij in de wieg gelegd als zeeman. In 1664 verkent hij de Noordelijke IJszee en probeert het "Behouden Huys" op Nova Zembla terug te vinden. Op 2 december 1668 trouwt hij met een Amsterdamse, Willempie Cornelis., in dezelfde kerk op Vlieland maar het echtpaar vertrekt naar Amsterdam.

Geelvinck

De Vlamingh verlaat op 3 mei 1696 de Nederlanden met drie schepen: het fregat Geelvinck, de hoeker Nijptangh en het galjoot 't Weseltje. De Geelvinck telt een bemanning van 134 koppen, de Nijptangh van 50 en 't Weseltje 14, samen 198 man. Na een tussenstop op Kaap Goede Hoop vaart de expeditie op 27 oktober 1696 verder en komt op 29 december 1696 aan bij Rottnest Island aan de westkust van Australië, nadat ze ook de eilanden Sint-Paul en Amsterdam heeft aangedaan.
Op 13 januari 1697 verlaat de vloot de monding van de Swan River, zet koers naar het Noorden en onderzoekt 39 dagen lang de westkust. Op 30 januari komt Dirk Hartogh eiland in zicht. De schepen gaan voor anker en op 3 februari vindt de bemanning van de Geelvinck het tinnen bord dat Dirk Hartogh in 1616 op het eiland had achtergelaten. Voordat de schepen vertrekken vervangt De Vlamingh het bord door een ander platgeslagen exemplaar waarin hij de tekst van Hartog heeft laten overnemen en aangevuld met enkele mededelingen ten aandenken aan zijn eigen reis. Het echte, sterk verweerde bord van De Vlamingh wordt nu bewaard door het Maritiem Museum van West-Australië. In het museum ziet u bij het model van de Geelvinck, handgemaakt van een oude eettafel door modelbouwer Jelle Horjus, van beide exemplaren replica's.
Uiteindelijk zet de vloot op 21 februari 1697 koers naar Batavia en arriveert daar op 17 maart 1697. De schamele opbrengst van de expeditie en De Vlaminghs verslag stellen het VOC-bestuur diep teleur. Van de 56-jarige De Vlamingh is daarna niets meer vernomen. Zelfs het jaar van zijn overlijden is onbekend.

Top pagina

Rijk Corneliszoon IJs

Met de oprichting van de Noordsche compagnie in 1614 kent de Nederlandse economie een nieuwe bedrijfstak: de walvisvaart. Hoewel de andere Nederlandse en Oostfriese Waddeneilanden een groter aandeel hierin hadden, zijn ook Vlielanders actief bij de jacht en het traankoken. In de bloeitijd van de walvisvaart telt het eiland 74 commandeurs (kapiteins ter walvisvaart) onder zijn bevolking. De meesten ervan wonen op West-Vlieland. Een bekende onder hen is Rijk Corneliszoon IJs, naar wie niet alleen een Oostvlielander glop is vernoemd, maar bovendien de door hem ontdekte eilanden ten oosten van Spitsbergen, de 'Ryk Ises Eylanden'.

Klik op het plaatje voor de hele kaart van Spitsbergen

Alle activiteiten rond de walvisvaart en de vangstverwerking spelen zich ver van huis in het hoge Noorden af, met Spitsbergen als centrum. Naar de Nederlanden komen eindproducten als traan en baleinen. Een restproduct vormen de onderkaakhelften van de baardwalvissen. Op de terugreis worden deze botten, die tot 4 meter lang konden worden, tegen de mast bevestigd. In de gewrichtsknobbel boort men een gat en men zet er een emmertje onder. Door de rollende en schommelende bewegingen van het schip loopt de beenderolie dan via het gat in de puts. Na terugkeer hecht men weinig waarde aan de afgewerkte botten. In de veeteeltgebieden van Holland, Friesland en Groningen worden ze in weilanden geplaatst - met de gewrichtsknobbel naar boven -  om te dienen als schuurpaal voor het vee. Ook worden de kaakhelften gebruikt als materiaal voor schuttingen en hekwerk, schouderbladen als stoeptegel of uithangbord van een herberg.

Vlieland is in die tijd een armer eiland dan de andere Waddeneilanden. Op Vlieland worden de walviskaken ook wel gebruikt als grafmonument. Ten opzichte van een grafsteen is dat duidelijk tweede keus en eigenlijk een teken van armoede. Maar tegenwoordig maken die grafzerken deel uit van Vlielands cultuurhistorische rijkdom: ze kennen in Europa hun weerga niet. Sinds 1920 staan de Vlielander grafzerken in de kerk. U kunt ze daar bezichtigen. Ook als de kerk voor publiek gesloten is, kunt u ze zien via het deurportaal. Op het kerkhof staat een replica van één van deze grafzerken.

Top pagina

Frans Esausz den Huessen

(Enkhuizen 1599 - 1679 Oost-Vlieland)
Predikant ‘op Oost-Vlieland’ van 1625 tot 1661. In 1651 te Amsterdam gehuwd met Sara Davids; hun zoon Nicolaus Doemer den Huessen werd predikant te Koedijk

Voordat Den Huessen als predikant te Oost-Vlieland beroepen werd, had hij een niet nader gespecificeerd beroep in Enkhuizen. Hij viel op door zijn ‘singuliere gaven’. Van Heussen werd daardoor een zogenaamde ‘Duitse klerk’, een predikant zonder universitaire opleiding. Esausz. liet evengoed een indrukwekkende hoeveelheid geschriften na.

Zo schrijft hij o.a. Christelijcken jongeling (1638), een aansporing tot omgang met fatsoenlijke lieden en een waarschuwing tegen drankmisbruik, dansen en ‘nachtloopen’. In 1637 verschijnt van zijn hand: Thien schriftuurlyke redenen, tot bewys, dat de jonge kinderen der Geloovigen moeten gedoopt worden en in 1640 Den Christelycken Visscher, voorghestelt by forme van samenspreeckinghe tusschen een Visscher ende Predikant.
In 1667 schrijft Den Heussen een uitgebreid verslag van de ramp die Vlieland, Terschelling en de Nederlandse handelsvloot trof, d’Engelsche Furie. Een jaar later ziet zijn Catechisatie over de Christelijcke Catechismus der Gereformeerde Kerken in de Vereenigde Nederlanden het licht.

d’Engelsche Furie

Dominee Den Huessen schrijft in 1667, een jaar na de ramp op het Vlie, een ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen op 19 en 20 augustus 1666. Dit werk is getiteld Gedachtenisse van d’Engelsche Furie Op de Vliestroom En der Schellingh.
Van uur tot uur doet hij verslag van de komst van de Engelsen, de dreiging die van de Engelse vloot uitging en de dappere pogingen van zowel burgers als zeelui om de Engelsen af te schrikken.

Zo roemt hij de heldendaden van Cornelis Jacobsz. Heldt, die een poging doet de Engelsen een buitgemaakt schip weer afhandig te maken, want weynige Vlielanders / en daer onder Schipper Heldt / kregen tijt en gelegenheyt / om gewapent met musketten naer by bemelte Schellingers in haer Schuytjen te voegen / en aff te steken om de Engelsche haren rooff weder te ontjagen. Heldt neemt die gelegenheid wel en lijkt ook nog eens succesvol in de achtervolging. De Engelsen besluiten daarop echter het buitgemaakte schip in brand te steken, zodat het alsnog verloren gaat. 
Den Huessen voert nogmaals Cornelis Jacobsz. op: een Vlielander schipper (…) / die geschut op hadde / en wiens Boodtsgesellen hem getrouw waren/ stelde sich dapperlick in tegenweer.  Omsingeld door vijanden als hij was, moest onze Heldt de strijd echter opgeven.  De Engelsen steken uiteindelijk de koopvaardijvloot in brand. Zo’n 150-170 schepen gaan 19 augustus in vlammen op.

De burgemeesters van Vlieland - er waren nog twee dorpen in die tijd! - roepen de burgers op zich te wapenen met geweren, schoppen en spaden en zich aan de vijand te laten zien op de horn, het oostelijke strand: Burgemeesteren lieten met trommelslagen uytroepen / dat mannen en vrouwen selfs ook de Mennisten soo wel als andere met geweer / schoppen en spaeden haer van stonden aen souden vervoeghen / op de horn. ’t Welck ook in aller haest geschiedde.

Er staan wel 300-400 ‘bewapende’ mensen op het strand. De Engelsen zien dat vanaf hun schepen en denken dat er een grote troepenmacht op Vlieland is gelegerd. Daarom durven ze niet aan land te gaan om het dorp Oost-Vlieland plat te branden.
Dat lot blijft West-Terschelling niet bespaard.  Op 20 augustus plunderen de Engelsen het dorp en steken ze het in brand.

De ramp bij Vlieland en Terschelling leidt ertoe dat de beurs in Amsterdam drie dagen dicht gaat. Woedende handelaren staan bij Michiel Adriaansz. de Ruyter op de stoep. In 1667 neemt deze admiraal wraak door in de tocht naar Chatham de Engelse schepen in brand te steken en het vlaggenschip van de Engelsen, de Royal Charles, buit te maken. De achtersteven hangt nu als oorlogsbuit in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Top pagina

Gerrit Bruijn

(Vlieland 1850 - 1932)

Op 4 maart 1850 wordt op Vlieland geboren Gerrit Bruijn, zoon van Cornelis Bruin, postmeester op het posthuis. Als 15-jarige gaat hij naar zee, zoals zoveel Vlielander jongens en net als zijn broers Jacob en Willem. Hij is waarschijnlijk tussen vele reizen door in de winter naar de Zeevaartschool op Vlieland gegaan, maar daar heeft hij geen diploma gehaald. Toch mag hij met 23 jaar derde stuurman worden op het fregat Jupiter. Op 24-jarige leeftijd bezoekt hij de Harlinger Zeevaartschool. Ook daarvan heeft hij geen diploma. Werkervaring heeft hij des te meer. Als lid – en later plaatselijk voorzitter – van de Reddingmaatschappij helpt hij bij strandingen.

‘Diep in nood’

Gerrits broer Jacob is in 1883 kapitein op de driemastschoener Louise. Tijdens een reis op de Oostzee vergaat het schip in een vliegende storm met man en muis. Gerrit Bruijn wil weten wat er was gebeurd en vertrekt tussen twee reizen door naar Danzig om informatie over zijn broer te verkrijgen. Hij komt thuis met flessenpost:

Louise, kapitein J. Bruin, op 23 Dezember Diep in nood in de bogt van Danzig. Groet mijn lieve vrouw en kinderen tot in de Ewigheid.

De brief is overhandigd aan de vrouw van Jacob Bruin op Vlieland en wordt sindsdien in de vrouwelijke lijn overgeërfd.

Adriana

In 1892 wordt Gerrit Bruijn kapitein op de Adriana en met dit schip zal hij tot 1908 blijven varen. Hij heeft dan al bijna 10 jaar ervaring als gezagvoerder op vijf verschillende schepen. Met de Adriana reist hij naar alle continenten. Hij doet grote wereldsteden aan als New York, Buenos Aires, Londen en Batavia (nu: Jakarta).
De reizen die Bruijn maakt zijn soms erg lang. Het komt regelmatig voor dat hij langer dan een jaar van huis is. Contact met het thuisfront onderhoudt hij met brieven. Helaas zijn van de correspondentie maar vijf brieven bewaard gebleven, brieven die hij schreef aan zijn jongste dochter Christina. Uit de brieven komt Bruijn naar voren als een liefhebbende vader, die zijn dochter de raad geeft “bij het schaatsen een goede mantel om te doen”.
Die vijf brieven en een schilderij van het fregat zijn op 6 januari 2017, exact 125 jaar na de tewaterlating van de romp van de Adriana, door de erven T.F.J. (Ton) Pronker geschonken aan Museum Tromp’s Huys.